f
fungyu leung
17/06/2022
皮秒激光凹凸洞? 皮秒去唔到凹凸洞嫁!
皮秒激光凹凸洞? 皮秒去唔到凹凸洞嫁!

今日有朋友同我講,佢去左一間美容院做皮秒
我問佢: 你都冇斑又夠哂白,點解要做皮秒?
佢話: 皮秒去凹凸洞啊! 好抵! $2000蚊可以做10次
我即時指正左佢,皮秒本身就做唔到去凹凸洞, 最多只可以收毛孔
佢先知自己俾人誤導左.... 粗毛孔=/=凹凸洞
其實正確去除凹凸洞既方法係co2 laser/einxel plus

前者可使用於普通凹凸洞或中等程度既凹凸洞,一般情況下6-8次就可以達至8成效果
後者為較嚴重既凹凸洞皮膚情況,einxel plus需要專業既治療師或醫生先可以使用!

不過係一般情況下,co2 laser足以應付凹凸洞情況(包括凸疤)三次效果


(凹洞)三次效果

資料來源: bora beauty hk

like icon
3 喜歡
comment icon
留言 (3)